Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 70 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
360808170212
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
 • HOANG THI THU HUONG
 • - Ngày nộp: 30/05/2017 13:51:49
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2017 13:51:49
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2017 13:51:49
 • Hồ sơ 360808170212 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Trực Ninh
2
360808170211
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYEN THI PHUONG
 • - Ngày nộp: 30/05/2017 13:48:54
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2017 13:48:54
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2017 13:48:54
 • Hồ sơ 360808170211 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Trực Ninh
3
360808170206
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYEN VAN CHINH
 • - Ngày nộp: 29/05/2017 09:30:06
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2017 09:30:06
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2017 09:30:06
 • Hồ sơ 360808170206 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Trực Ninh
4
360808170036
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
 • NINH THIJ HOA
 • - Ngày nộp: 27/02/2017 15:02:15
 • - Ngày tiếp nhận: 27/02/2017 15:02:15
 • - Ngày dự kiến trả: 02/03/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 360808170036 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Trực Ninh
5
360309173925
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng . Sau đó cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • HOÀNG THỊ VY
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 16:48:13
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 16:48:13
 • - Ngày dự kiến trả: 29/06/2017 16:48:13
 • Hồ sơ 360309173925 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
6
360309173926
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng . Sau đó cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • HOÀNG THỊ RỮU
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 16:49:37
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 16:49:37
 • - Ngày dự kiến trả: 29/06/2017 16:49:37
 • Hồ sơ 360309173926 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
7
360309173927
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng . Sau đó cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • NGUYỄN VĂN TUYỀN; NGUYỄN VĂN NHƯƠNG;PHAN VĂN ĐAN; NGUYỄN VĂN LỘC
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 16:54:39
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 16:54:39
 • - Ngày dự kiến trả: 29/06/2017 16:54:39
 • Hồ sơ 360309173927 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
8
360309173928
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng . Sau đó cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • NGUYỄN MINH TÂN
 • - Ngày nộp: 31/05/2017 16:56:13
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2017 16:56:13
 • - Ngày dự kiến trả: 29/06/2017 16:56:13
 • Hồ sơ 360309173928 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
9
360309174107
 • - Về việc: 19. Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
 • TRẦN VĂN QUYNH
 • - Ngày nộp: 07/06/2017 14:23:03
 • - Ngày tiếp nhận: 07/06/2017 14:23:03
 • - Ngày dự kiến trả: 29/06/2017 14:23:03
 • Hồ sơ 360309174107 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
10
360309174112
 • - Về việc: 19. Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
 • ĐINH VĂN LUYỆN
 • - Ngày nộp: 07/06/2017 15:59:19
 • - Ngày tiếp nhận: 07/06/2017 15:59:19
 • - Ngày dự kiến trả: 29/06/2017 15:59:19
 • Hồ sơ 360309174112 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
11
360309174144
 • - Về việc: 19. Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
 • NGUYỄN VĂN HUẤN
 • - Ngày nộp: 08/06/2017 15:36:02
 • - Ngày tiếp nhận: 08/06/2017 15:36:02
 • - Ngày dự kiến trả: 30/06/2017 15:36:02
 • Hồ sơ 360309174144 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
12
360309174288
 • - Về việc: 25. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • NGUYỄN ĐỨC HẠNH
 • - Ngày nộp: 14/06/2017 08:36:48
 • - Ngày tiếp nhận: 14/06/2017 08:36:48
 • - Ngày dự kiến trả: 29/06/2017 08:36:48
 • Hồ sơ 360309174288 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
13
360309174682
 • - Về việc: 15. Thủ tục Đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, thay đổi nội dung, sửa chữa sai sót trong nội dung đã đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ.
 • NINH VĂN ĐIẾN
 • - Ngày nộp: 23/06/2017 16:24:24
 • - Ngày tiếp nhận: 23/06/2017 16:24:24
 • - Ngày dự kiến trả: 28/06/2017 10:24:24
 • Hồ sơ 360309174682 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
14
360309174683
 • - Về việc: 15. Thủ tục Đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, thay đổi nội dung, sửa chữa sai sót trong nội dung đã đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ.
 • ĐỖ VĂN TRUNG
 • - Ngày nộp: 23/06/2017 16:32:57
 • - Ngày tiếp nhận: 23/06/2017 16:32:57
 • - Ngày dự kiến trả: 28/06/2017 10:32:57
 • Hồ sơ 360309174683 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu
15
360309173415
 • - Về việc: 7. Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG
 • - Ngày nộp: 17/05/2017 10:17:36
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2017 10:17:36
 • - Ngày dự kiến trả: 28/06/2017 10:17:36
 • Hồ sơ 360309173415 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Hải Hậu