Mức độ 3  Thủ tục Cấp giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Ký hiệu thủ tục: BT002
Lượt xem: 186
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp.
Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp - công chứng
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận một cửa, Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy đăng ký
Lệ phí 200.000 đ.
Căn cứ pháp lý + Luật Luật sư năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;
+ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;
+ Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư;
+ Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.
+ Nghị quyết số 101/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng luật sư chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, Sở Tư pháp.

              - Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ (hồ sơ hợp lệ thì nhận, không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ bằng phiếu).

Bước 3: Nhận giấy đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng luật sư.

+ Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh;
+ Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh;
+ Quyết định thành lập chi nhánh;
+ Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao Thẻ luật sư của Trưởng chi nhánh;
+ Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

File mẫu:

  • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư Tải về

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi