Mức độ 3  Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin

Ký hiệu thủ tục: BC011
Lượt xem: 1937
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.
Thời hạn giải quyết 01 tuần làm việc. Trường hợp không cấp giấy phép thì chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý + Quyết định số 53/QĐ-VHTT, ngày 4/9/2003 của Bộ trưởng Bộ VHTT ban hành Quy chế xuất bản bản tin.

+ Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT, ngày 4/11/2003 của Bộ trưởng Bộ VHTT V/v Uỷ quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin.

Bước 1: Tổ chức làm thủ tục xin cấp Giấy phép xuất bản bản tin chuẩn bị hồ sơ theo quy định;

Bước 2: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông;

              - Cán bộ phụ trách tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ);

Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ nếu hồ sơ đạt yêu cầu sẽ tiến hành cấp giấy phép.

+ Đơn xin cấp giấy phép xuất bản bản tin;

+ Bản sao quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc của cơ quan có thẩm quyền;

+ Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;

+ Măng - sét của bản tin.

File mẫu:

+ Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin;

+ Tổ chức bộ máy phù hợp đảm bảo cho việc xuất bản bản tin;

+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin;

+ Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi