Mức độ 3  Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)

Ký hiệu thủ tục: BC008
Lượt xem: 1976
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc đồng ý hoặc không đồng ý cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài).
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.
- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.
- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

- Hồ sơ đề nghị cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài) nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế Một cửa (Bộ phận Một cửa), hoặc gửi theo hệ thống bưu chính. Trường hợp gửi theo hệ thống bưu chính, tính theo thời gian nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận Một cửa kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cán bộ phụ trách một cửa có trách nhiệm hướng dẫn người liên hệ đề nghị cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính, bộ phận một cửa không phải gửi phiếu hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ hợp lệ); có trách nhiệm trả lại hồ sơ (nếu hồ sơ không hợp lệ) qua hệ thống bưu chính theo địa chỉ trên bì thư.

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ phụ trách một cửa lập phiếu nhận hồ sơ, chuyển cho Lãnh đạo phòng BCXB.

- Đơn đề nghị (BM-31-02);
- Bản thảo tin, bài, phát biểu dự kiến đăng;

File mẫu:

  • Sổ theo dõi cấp phép BM-31-01 Tải về
  • Đơn đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam BM-31-02 Tải về

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi