Mức độ 3  Cho phép phát hành thông cáo báo chí đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài

Ký hiệu thủ tục: BC007
Lượt xem: 2111
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc đồng ý hoặc không đồng ý cho phép phát hành thông cáo báo chí đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài. Nếu chưa đạt yêu cầu, chuyển Phòng BCXB để bổ sung và hoàn thiện.
Sau 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu không có văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức nước ngoài được phép phát hành thông cáo báo chí.
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.
- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.
- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
- Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

- Hồ sơ đề nghị cho phép phát hành thông cáo báo chí đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài

nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế Một cửa (Bộ phận Một cửa).

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận Một cửa kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ, lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ phụ trách một cửa có trách nhiệm hướng dẫn người liên hệ đề nghị cho phép phát hành thông cáo báo chí đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ phụ trách một cửa lập phiếu nhận hồ sơ, chuyển cho Lãnh đạo phòng BCXB.

- Đơn đề nghị (BM-30-02);
- Bản thảo, bản mẫu thông cáo báo chí.

File mẫu:

* Điều kiện cho phép họp báo
- Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.
- Không vi phạm các hành vi quy định tại điều 10 Luật Báo chí:
+ Không được kích động nhân dân chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân ;
+ Không được kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác ;
+ Không được tiết lộ bí mật Nhà nước : bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định ;
+ Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân.
- Phải đăng ký bằng văn bản chậm nhất trước 48 giờ.

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi