Mức độ 3  Cho phép đặt cơ quan đại diện của cơ quan báo chí trong nước

Ký hiệu thủ tục: BC006
Lượt xem: 1976
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Phó Giám đốc Sở TT&TT ký Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho phép đặt CQĐD. Nếu chưa đạt yêu cầu, chuyển Phòng BCXB để bổ sung và hoàn thiện.
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí của Quốc hội (Số 12/1999/QH10).
- Văn bản hợp nhất số 2204/VBHN-BTTTT ngày 01/8/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú và hoạt động trong nước của các cơ quan báo chí

- Hồ sơ đề nghị đặt Cơ quan đại diện (CQĐD) của cơ quan báo chí trong nước nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế Một cửa (Bộ phận Một cửa) hoặc gửi theo hệ thống bưu chính. Trường hợp gửi theo hệ thống bưu chính, tính theo thời gian nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận Một cửa kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cán bộ phụ trách một cửa có trách nhiệm hướng dẫn người liên hệ đề nghị đặt Văn phòng đại diện của cơ quan báo chí trong nước hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính, bộ phận một cửa không phải gửi phiếu hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ hợp lệ); có trách nhiệm trả lại hồ sơ (nếu hồ sơ không hợp lệ) qua hệ thống bưu chính theo địa chỉ trên bì thư. 

- Cùng ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Một cửa lập phiếu nhận hồ sơ, chuyển cho Lãnh đạo phòng BCXB.

- Văn bản đề nghị cho phép đặt CQĐD có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí.
- Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với giấy phép hoạt động báo chí.
- Sơ yếu lý lịch của người được cử làm người đứng đầu CQĐD và phóng viên thường trú.
- Danh sách nhân sự của CQĐD.
- Văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của CQĐD.
- Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với Thẻ nhà báo của người đứng đầu CQĐD và phóng viên thường trú.
- Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho phép đặt CQĐD.

File mẫu:

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi