Mức độ 3  Quy trình cho phép họp báo

Ký hiệu thủ tục: BC002
Lượt xem: 2238
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết 1 ngày
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện - Phòng BCXB trả văn bản đồng ý hoặc không đồng ý tổ chức họp báo cho Bộ phận Một cửa.
- Bộ phận Một cửa trả văn bản đồng ý hoặc không đồng ý tổ chức họp báo cho tổ chức, công dân xin phép.
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận Một cửa kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cán bộ phụ trách một cửa có trách nhiệm hướng dẫn người liên hệ đề nghị tổ chức họp báo hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính, bộ phận một cửa không phải gửi phiếu hẹn trả kết quả (nếu hồ sơ hợp lệ); có trách nhiệm trả lại hồ sơ (nếu hồ sơ không hợp lệ) qua hệ thống bưu chính theo địa chỉ trên bì thư.

- Văn bản đề nghị cho phép họp báo của tổ chức, cá nhân.
- Nội dung chương trình họp báo; người điều hành; thành phần tham gia họp báo.

File mẫu:

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi