Tìm thấy 1886 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Mức độ 2
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Mức độ 2
Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép X-quang
Mức độ 2
Thủ tục gia hạn giấy phép X - Quang
Mức độ 2
Thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ
Mức độ 2
Thủ tục sửa đổi giấy phép X -Quang
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy phép X-quang
Mức độ 2
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Mức độ 2
Thủ tục xét duyệt và công nhận sáng kiến cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân SXKD
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận
Mức độ 2
Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Theo thông tư số: 27/2012/TT-BKHCN)
Loading...