Tìm thấy 1886 thủ tục

Mức độ 3
Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN
Mức độ 2
Cấp chứng chỉ quy hoạch
Mức độ 2
Cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thông báo địa điểm để khảo sát, lập quy hoạch xây dựng KCN
Mức độ 2
Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng KCN.
Mức độ 2
Trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt và hồ sơ lấy ý kiến thống nhất nội dung đồ án quy hoạch xây dựng KCN hoặc thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng KCN hoặc thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng KCN.
Mức độ 3
Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp KCN.
Mức độ 3
Xác nhận đăng ký Nội quy lao động
Mức độ 3
Xác nhận đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày.
Mức độ 2
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép lao động
Mức độ 2
Tiếp nhận đăng ký nội quy lao động
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp KCN
Mức độ 2
Xác nhận đăng ký tạm trú cho người lao động nước ngoài tại các KCN
Loading...