Tìm thấy 1886 thủ tục

Mức độ 2
Đồng thời đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay cho Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
Mức độ 2
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC (Hợp đồng hợp tác kinh doanh).
Mức độ 2
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục ưu đãi đầu tư.
Mức độ 2
Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong Hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp; hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp động BCC (Hợp đồng hợp tác kinh doanh).
Mức độ 2
Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, kho bãi trong khu công nghiệp.
Mức độ 3
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trường theo ủy quyền của Sở Tài nguyên và môi trường
Mức độ 2
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trường theo ủy quyền của UBND huyện, thành phố
Mức độ 2
Xác nhận việc kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
Mức độ 3
Cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN
Mức độ 3
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN
Mức độ 3
Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN.
Mức độ 3
Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN.
Loading...