Tìm thấy 1886 thủ tục

Mức độ 2
Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp đối với dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Mức độ 2
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp đối với dự án có quy mô đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện trong Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các Khu công nghiệp đối với Dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện tại khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Mức độ 2
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Mức độ 2
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp điều chỉnh: tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư.
Mức độ 2
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp điều chỉnh: Diện tích đất sử dụng; tăng hoặc giảm vốn đầu tư của dự án từ 10% trở xuống làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có).
Mức độ 2
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.
Mức độ 2
Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 2
Thay đổi nhà đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp bị mất hoặc bị hỏng.
Mức độ 2
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp không đúng thông tin tại hồ sơ đăng ký đầu tư.
Mức độ 2
Đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành.
Loading...