Tìm thấy 1886 thủ tục

Mức độ 2
Giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, cho thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
Mức độ 2
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của UBND tỉnh đối với tổ chức
Mức độ 2
Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.
Mức độ 2
Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện dự án giao đất - thuê đất.
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
Mức độ 2
Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Mức độ 2
Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.
Mức độ 2
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Mức độ 2
Hồ sơ xin lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thông báo cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Mức độ 2
Hồ sơ duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật
Mức độ 2
Hồ sơ phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tkbvtc, dự toán
Mức độ 2
Hồ sơ duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Mức độ 2
Hồ sơ duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán
Mức độ 2
Hồ sơ cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Loading...