Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Cơ quan giải quyết UBND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Địa chính-Xây dựng

Loading...