Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Hồ sơ duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cơ quan giải quyết UBND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Đầu tư

Loading...