Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Hồ sơ duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật

Cơ quan giải quyết UBND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Đầu tư

Loading...