Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Hồ sơ xin lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thông báo cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Cơ quan giải quyết UBND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Đầu tư

Loading...