Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện dự án giao đất - thuê đất.

Cơ quan giải quyết UBND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Đất đai

Loading...