Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của UBND tỉnh đối với tổ chức

Cơ quan giải quyết UBND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Địa chính-Xây dựng

Loading...